English

המוביל הארצי החדש

רצף של שנות בצורת גרם להחמרת מצבם של מקורות המים הטבעיים במדינה. כפתרון לכך הוקמו מתקני התפלה לאורך הים התיכון, מאשקלון ועד חדרה.


"המוביל הארצי החדש" הוא מערכת המים המחברת את כל מתקני ההתפלה. מדובר בקווי מים ענקיים בקוטר של עד "100 ובאורך כולל של כ-100 ק"מ.
במסגרת זו חוברה למוביל הארצי החדש גם ירושלים.

 

הנחת התשתית חייבה התמודדות עם אתגרים מורכבים מבחינה הנדסית ומבחינה טכנולוגית, תוך התחשבות מרבית בחי ובצומח. לצורך ביצוע המשימה הוכשרו עובדים מיומנים ונרכש ציוד מתאים, לרבות מחפרים במשקל 70 טון שיכולים לחפור תעלות רחבות ולשנע צינור במשקל העולה על 10 טון.

שח"מ מקורות ביצוע נערכה במהירות לביצוע העבודה, והשלימה אותה לפני הפעלת מתקני ההתפלה.

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד