English

המערכת החמישית לירושלים

על רקע הגידול המתמשך באוכלוסיית ירושלים וסביבתה, מתקרבות מערכות אספקת המים לעיר הבירה למיצוי, הצפוי להתרחש בשנים הקרובות. כדי למנוע מחסור במים באזור, תוכנן קו מים נוסף לירושלים בקוטר של ''100 – הקו החמישי. שח"מ מקורות ביצוע נוטלת חלק חשוב בהנחת קו זה ובבניית תחנות דחיפה (בוסטר) לעיר הבירה.

 

פרויקט המערכת החמישית לירושלים אושר בוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל) כמפעל תשתית לאומי. עובדה זו משקפת את גודל חשיבותו, לא רק לירושלים עצמה, אלא גם ליישובים הסמוכים לה, למפעלים שכנים ולרשות הפלסטינית (בהתאם להסכמים מדיניים).

 

הפרויקט הנו מהגדולים והמורכבים ביותר שידעה חברת שח"מ. עלותו הכוללת מוערכת ב-2.5 מיליארד שקלים, והוא צפוי לספק מענה מלא לירושלים עד שנת 2065. בשנה זו צפויה הצריכה באזור לעלות ל-1.65 מיליון מ"ק ביום, לעומת צריכה בהווה של כ-340 אלף מ"ק ביום.

 

מערכת המים החדשה תיצור גמישות תפעולית באספקת המים ותאפשר צמצום שאיבה מקידוחים באזור ההר. כמו כן תביא המערכת לשיפור באמינות אספקת המים לצרכנים.

המערכת החמישית לירושלים מחולקת לשני חלקים : הקטע המערבי והקטע המזרחי.

הקטע המערבי יתחיל בתחנת חולדה, שם יתחבר למערכת המים הארצית. משם ימשיך הקו מזרחה עד לצומת אשתאול. הקטע יכלול קו אורך בקוטר "80 וקו רוחב בציר שער הגיא - אשתאול בקוטר "54, שהנחתם תדרוש חציית כבישים באמצעות עבודות מנהור מורכבות.

 

מערך המתקנים לאורך הקו יכלול בריכות מים ושתי תחנות שאיבה מרכזיות, הכוללות משאבות מים אנכיות, בספיקה של 6,300 מק"ש ליחידה, פרי פיתוחה של שח"מ. בקטע הראשון תיבנה גם מערכת להפרדת אזורי לחץ בהר בתוואי אבו גוש - הר אדר - מבשרת ציון, שתכלול קווי מים ובריכת מים.

 

הקטע המזרחי יתחיל בצומת אשתאול, במקום שבו יסתיים הקטע המערבי, וימשיך עד לעמק מוצא, שם יתחבר למערכת המים העירונית של ירושלים. הקטע יכלול גם הוא בריכות מים, תחנות שאיבה ותחנות משנה לאספקת חשמל, ובנוסף - מנהרה בקוטר "100.

 

אתגרים בתכנון ובביצוע

 

שילוב רצועות ההכרזה של הדרכים : חברת שח"מ שואפת לשלב את המערכת בתוואי הדרכים הסמוכות, ככל שניתן, מתוך כוונה למזער את הנזק לסביבה ובהתאם למדיניות איחוד התשתיות של מוסדות התכנון בישראל.

 


 

רוחב רצועת עבודה לביצוע קו המים : בתחילת הפרויקט הצהירה שח"מ על כוונתה שלא לחרוג מרצועת עבודה מצומצמת ביותר באזורים הרגישים מבחינה סביבתית. עם זאת, עם התקדמות התכנון התברר הצורך בשדרוג ובהעתקה של קווי המים הישנים, הצמודים לקו החדש, שכן קיימות השפעות שליליות בין קווי מים צמודים.
לכן, הוחלט להכליל את הקווים הישנים במסגרת פרויקט "הקו החמישי", ובשל כללי השמירה על מרווח בין קווי מים, הורחבה רצועת העבודה באזורים אלה במעט.

 


 

סקר אקולוגי:   לצורך מזעור הפגיעה בסביבה, ערכה שח"מ סקר אקולוגי לאזור תוואי הקו, שמטרתו זיהוי ושימור של צמחים נדירים, העתקתם ושמירתם בבית גידול מיוחד בתקופת העבודות והשבתם למקומם כחלק מעבודות השיקום הנופי בתוואי הקו.
 


 

עבור לתוכן העמוד