English

מתקן טיפול בעין יהב הרחבה

קידוחי עין יהב 6,16,116,7,17,117 מספקים מים מליחים לחקלאות באזור עין יהב בספיקה כוללת של כ- 1,050 מק"ש. ששת הקידוחים ממוקמים בשני אתרים נפרדים ועוברים טיפול קדם הכולל מיכלי אוורור ושיקוע. קידוחי עין יהב 6,16,116 עוברים סינון באתר מסנני עין יהב 6.

להשלמת הטיפול במי קידוחי עין יהב 7,17,117 מוקם מתקן סינון חדש בחצר מסנני עין יהב 6. במתקן זה יסוננו מי ששת הקידוחים ומתקן הסינון הקיים יבוטל.

מי קידוחי עין יהב 7,17,117, בספיקה כוללת של כ-500 מק"ש, יסנקו למתקן הסינון ומשם למערכת האספקה באמצעות תחנת שאיבה קיימת באתר הקידוחים. התחנה כוללת 3 יחידות שאיבה.

מי קידוחי עין יהב 6, 16, 116, בספיקה כוללת של כ-550 מק"ש, יזרמו בגרביטציה ממיכל השיקוע בחצר הקידוחים לתחנה קיימת בחצר מתקן הטיפול שתסנוק את מי הקידוחים דרך מתקן הסינון החדש למערכת האספקה.

עקב מורכבות העבודה והצורך לספק את מי הקידוחים, הפעלת מתקן הסינון חולקה לשלושה שלבים כדלהלן:

שלב א- חיבור קידוחי עין יהב 7,17,117 למתקן הסינון.

שלב ב- חיבור קידוחי עין יהב 6,16,116 למתקן הסינון והפעלת מערכת למחזור מי השטיפות.

שלב ג- הפעלת מערכת ההכלרה החדשה.

                                      

על מנת לתפעל את כל המערכת המורכבת הנ"ל בצורה יעלה ואופטימאלית אנו משתמשים במערכות פיקוד ובקרה המתוכננות ונכתבות על ידי מהנדסי יחידת הפיקוד והבקרה של חברתנו.

מערך זה של קידוחים על כל מרכיביו,החל מטיפול הקדם ועד למתקני הסינון ומערכת ההכלרה מפוקד באופן מקומי על ידי בקרי general electric   ואילו הפיקוד מרחוק נעשה באמצעות בקרי ace ,כל הנתונים מכל המערכות מועברים למרכז הבקרה האזורי השולט באופן מלא על כל הנעשה.

היכולת של חברת שח"מ לתכנן ולכתוב את התוכנה לבקרים השונים בהתאם לתנאים ולדרישות המחמירות ביותר מאפשר ביצוע ,אספקה והתקנה של מערכות מים חכמות ומהימנות מהתקדמות בעולם כולו .

עבור לתוכן העמוד