English
22/01/2020

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
19-150 הנחת קווי פוליאתילן וביצוע 2 קידוחים בשיטת HDD בקוטר 900 מ"מ ובקוטר 400 מ"מ והנחת קווים בתעלות פתוחות במגוון קטרים - בפרויקט קו ברקה בריכת יסור 21/01/2020 20/02/2020
20-010 פרויקט כביש 2411 – קידוח בשיטת מיקרו טאנלינג עם ראש סגור לחציית כביש 25 (בקוטר של "54 ובאורך של כ 73 מ"א) 21/01/2020 09/02/2020
20-001 התקשרות שנתית לאספקת תווי קניה 14/01/2020 27/01/2020
19-210 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק מחו"ל 14/01/2020 28/01/2020
19-188 תכנון ויצור מתקן ליישור גלים 13/01/2020 23/02/2020
19-167 אספקת מערכת חיתוך בלהבה + פלזמה C.N.C למדור מסגריה 20/11/2019 26/01/2020
עבור לתוכן העמוד